Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Merkezimiz, bilimsel olarak desteklenen ve uygulamalarla kanıtlanmış öğrenme ve öğretme uygulamalarının Hacettepe Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılmasına öncülük edecektir. Bu amaç doğrultusunda Merkezimiz, Hacettepe Üniversitesinde eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlayacak gelişim fırsatları ve kaynakları sunmayı hedeflemektedir. Merkezimiz, üniversite genelinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve bu çerçevede eğitim programları sunmayı amaçlamaktadır.

Faaliyetlerimiz

  • Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla programlar yürütmeyi,
  • Öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitimler sunmayı,
  • Akademik hayata yeni başlayan öğretim elemanlarının akademik hayata hazırlanması ve üniversiteye uyumunu sağlama kapsamında programlar yürütmeyi
  • Yeni göreve başlayan araştırma görevlilerinin ve öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmayı,
  • Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar sunmayı,
  • Öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların sınıf içine yansıtılmasına yönelik araştırmalar yürütmeyi, yapılan bu araştırma sonuçlarını yayınlama ve ilgililerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi, Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. ve14.
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi, Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5 – (1) Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi; Üniversitenin öğretim politikasına uygun olarak sürdürülebilir öğretme ve öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:
a) Öğretim elemanlarına yenilikçi ve sürdürülebilir öğretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler sunmak,
b) Mesleğe yeni başlayan öğretim elemanları için yenilikçi ve sürdürülebilir akademik kimlik gelişimlerini destekleyici bilgi kaynakları ve eğitim programları sunmak,
c) Araştırma görevlilerine yönelik mesleki ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla oryantasyon temelli program ve eğitimler sunmak,
ç) Öğrencilerin akademik gelişimleri ile birlikte psikolojik, sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak,
d) Yenilikçi ve Sürdürülebilir öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve paydaş kurum ve birimlerle paylaşım sağlayarak kısa ve uzun süreli hedefler belirlemek,
e) Merkezin çalışma alanları kapsamında üniversite içi ve dışı paydaş ve kurumlara danışmanlık hizmeti vermek,
f) Merkez çalışma ve faaliyetlerinin belirli zaman aralıklarında değerlendirme, raporlama ve rapor sonuçları doğrultusunda hedef revizyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
(2) Merkez tarafından yürütülen tüm faaliyetler, Hacettepe Üniversitesi misyon ve öğretim politikası kapsamında, üniversitenin temel amaç ve değerlerini gözeterek akademik paydaşların ihtiyaçlarını yenilikçi ve sürdürülebilir düzeyde desteklemeyi önemser.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönergenin 5. maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmeye yönelik üniversitenin ilgili akademik, idari paydaşları ve ulusal, uluslararası üniversitelerin ilgili birimleriyle işbirliğine dayalı faaliyetler yürütür.
2) Merkez, yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek isteyen öğretim elemanlarına aşağıdaki faaliyetleri sunar:
a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim süreci ile ilgili farkındalık, bilgi ve beceri kazandırma amacıyla çalışmalar düzenlemek,
b) Mevcut öğretim elemanlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim süreci ile ilgili farkındalık, bilgi ve beceri kazandırma amacıyla çalışmalar düzenlemek,
c) Öğretim elemanlarını yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim becerilerini geliştirmek amacıyla bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek,
ç) Farklı alan ve bölümlerde bulunan öğretim elemanlarının bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımlarına olanak verebilecek faaliyetler düzenlemek,
(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilere eğitim ve seminerler sunar. Öğrencilere sunulan hizmet ve programlar aşağıda listelenmiştir:
a) Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla tutoring programı ile akademik destek sunmak,
b) Öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerinin olumlu kimlik gelişimine sahip yetişkinler olmasını desteklemek maçıyla seminer ve eğitim faaliyetleri sunmak,
c) Öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerine yönelik ilgili bölüm, merkez ve birimlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmek,
ç) Öğrencilerin psikolojik sosyal ve akademik gelişimlerini engelleyebilecek veya sekteye uğratabilecek durumlara yönelik farkındalık, bilgi ve beceri kazanımı sağlayan önleme temelli çalışmalar gerçekleştirmek,
d) Öğrencilerin yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim ortamından maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
e) Öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarını ve kimlik gelişimlerini desteklemek amacıyla birey ve grup temelli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak,
f) Üniversiteye yeni başlayan ilk yıl üniversite öğrencilerinin akademik, psikolojik, sosyal ve üniversite ortamına uyumlarını desteklemeye yönelik uyum programları düzenlemek,
(4) Merkez, çalışma alanıyla ilgili araştırma ve yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme ve kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik durum analizi yapmak, ihtiyaç ve memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla araştırma yapmak,
b) Merkez tarafından yürütülen faaliyetleri değerlendirmek,
c) Öğrencilerin akademik ve psikolojik gelişimlerine yönelik araştırmalar ile mevcut faktörlere yönelik üniversite öğrenci profilini yıllara dayalı izlemek,
ç) Üniversitede öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların benimsenmesi ve eğitimde ileri teknoloji kullanımı kapsamında proje hazırlamak ve uygulamaya koymak,
d) Gerçekleştirilen faaliyet, proje, araştırma bulgularını üniversite yönetim ve paydaşları ile paylaşarak öğretim ortamının canlı bir gelişim sürecinde olmasına destek olmak,
e) Araştırma bulgularını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel yayın haline getirmek,
f) Merkezin çalışma alanları kapsamında seminer ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
g) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez müdürü, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahiptir. Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil eder.
b) Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık eder.
c) Alınan kararlarını uygular, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür.
ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.
e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Üniversite yönetimine sunulmasını sağlar.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.
ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlar.
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.
ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Merkez müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmanlardır. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet ederler. Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürü’nün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Merkez danışma kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektör’ün onayıyla atanır. Merkez Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından en az 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az 1 kez, gerektiği durumlarda da Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Merkez danışma kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Merkeze önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürü’ne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ekibimiz

Prof. Dr. Aydın Ulucan
Koordinatör
Prof. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik
Koordinatör Yardımcısı
Teknoloji Mentorluk Sorumlusu / Ders Tasarım Atölyesi Sorumlusu
Arş. Gör. İpek Derman
Koordinatör Yardımcısı
Öğretim Gözlem Sorumlusu
Prof. Dr. Pınar Gözen Ercan
Proje Danışmanı
Doç. Dr. Okay Altun
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları Sorumlusu
Doç. Dr. Aydın Kaya
Lisansüstü Söyleşileri Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya
Yaşam Becerileri Seminerleri Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı
Akademik Akran Desteği Sorumlusu
Arş. Gör. İsmail Bezci
Görsel Tasarım Sorumlusu
Arş. Gör. Dr. S. Yeşer Aslanoğlu
Akademik Oryantasyon Sorumlusu

İdari Personel

Hatice Akan
Bilgisayar İşletmeni

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerimiz

Barış Değirmenci
Grafik Tasarımcı
Yavuz Sava
Web Tasarımcı
Eren Balık
Grafik Tasarımcı
Ayşe Senem Şekerci
Web Tasarımcı